Regulamin ośrodka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN OŚRODKA READAPTACYJNO-REHABILITACYJNEGO W  ANIELINIE I PIASTOWIE

 

PRZYJĘCIE DO OŚRODKA

 1. Ubieganie się o przyjęcie do Ośrodka jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

a)    uzyskanie w poradni lub w oddziale szpitalnym diagnozy rodzaju i głębokości uzależnienia,

b)   telefoniczne zgłoszenie do przyjęcia – zgłoszenia są przyjmo­wane wyłącznie od pracowników specjalistycznych zakładów ochrony zdrowia zajmujących się uzależnieniami,

c)    przy stwierdzonym zespole abstynencyjnym – odbycie detoksykacji w warunkach szpitalnych, bądź domowych (pod opieką specjalisty),

d)   stan zdrowia umożliwiający pracę i codzienne funkcjonowanie,

e)    telefoniczne potwierdzenie możliwości przyjęcia,

f)     przybycie w ustalonym terminie, o określonej godzinie, w stanie pełnej abstynencji od narkotyków oraz innych środków i substancji zmieniają­cych stan świadomości.

 

2. Ośrodek zastrzega sobie możliwość sprawdzenia nowo przybyłej osoby – po uzyskaniu jej zgody – pod względem trzeźwości i ewentualnych prób wniesienia na teren Ośrodka zakazanych środków i substancji psychoaktywnych. Sprawdzeniu mogą podlegać także osobiste rzeczy przybyłego. Czynności te nie powinny jednak naruszać godności osoby podlegającej sprawdzeniu.

3. Kandydat do przyjęcia przedstawia podczas rozmowy wstępnej z terapeutą dyżurującym następujące dokumenty:

-      dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport, prawo jazdy),

-      skierowanie do Ośrodka,

-      posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą  dotychczasowe-go leczenia,

-      dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

W rozmowie tej uczestniczą – za zgodą kandydata do przyjęcia –   osoby mu towarzyszące (rodzina, bliscy), bądź terapeuta prze-prowadza z nimi rozmowę odrębną.

4. Decyzja o przyjęciu do Ośrodka zapada podczas zebrania społeczności (tzw. społeczności przyjęciowej), przy czym terapeuta dyżurujący rezerwuje dla siebie prawo głosu decydującego.

5. W trakcie społeczności przyjęciowej nowy członek społeczności otrzymuje przewodnika wprowadzającego go w życie domu, za­poznającego z Programem i Regulaminem.

6. Nowo przyjęty podpisuje oświadczenie o zgodzie na pobyt, lecze­nie i rehabilitację, zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu i Programu terapeutycznego oraz akceptację  ograniczeń praw pacjenta, które – ze względu na skuteczność procesu tera­pii – zostały zawarte w Regulaminie i Programie Ośrodka.

7. Nowo przyjęty podpisuje kontrakt na pierwszy miesiąc pobytu.

8. Nowo przyjęty przekazuje do depozytu posiadane pieniądze oraz warto­ściowe przedmioty.

9. Ośrodek nie zapewnia, ale i nie wyklucza, powtórnego przyjęcia osoby, która wyjechała nie ukończywszy terapii. Nie może to nastąpić wcześniej, niż po 6 miesiącach od dnia opuszczenia Ośrodka. Jest to jednak druga i ostatnia szansa. Decyzje o powtórnym przyjęciu są podejmowane indywidualnie podczas zebrań zespołu terapeutycznego.

 

POBYT W OŚRODKU

 Przyjęci do Ośrodka – po zawarciu odpowiedniego kontraktu – stają się uczestnikami programu terapeutycznego. Tworzą oni rodzaj wspólnoty i są zobowiązani do przestrzegania następujących norm i zasad współżycia:

 

1. Utrzymywanie abstynencji od narkotyków, alkoholu oraz innych środków i substancji zmieniających stan świadomości.

2. Utrzymywanie abstynencji seksualnej między uczestnikami programu.

3. Zakaz stosowania przemocy i grożenia nią.

4. Obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach terapeu-tycznych, pracy i innych formach oddziaływania przewidywa-nych programem, bądź wprowadzonych decyzją zespołu terapeutycznego. Dotyczy to także realizacji indywidualnych zadań terapeutycznych.

5. Naruszenie tych zasad jest równoznaczne z rozwiązaniem kontraktu i wypisaniem z Ośrodka, jeśli naruszenie to uniemożliwia, bądź w poważnym stopniu ogranicza skuteczne prowadzenie terapii osoby naruszającej zakaz lub innego uczestnika programu.

Uczestników programu obowiązują poza tym następujące normy:

6.Decyzje w sprawach istotnych dla grupy lub poszczególnych jej członków podejmowane podczas zebrań społeczności zapadają większością głosów osób uprawnionych do głosowania. Zebrania społeczności mogą odbywać się wyłącznie wówczas, gdy uczestniczy w nich co najmniej jeden terapeuta.

7. Dyżurujący terapeuta ma wobec każdej decyzji prawo „veta”, co oznacza, że może ją zawiesić poprzez sprzeciw. Ostateczną decyzję w takich wypadkach podejmuje Kierownik Oddziału.

8. Prawo do zwołania zebrania społeczności ma każdy jej członek bez względu na staż pobytu. Może do tego dojść wyłącznie po uzyskaniu zgody terapeuty.

9.Wszystkie ważniejsze decyzje dotyczące realizacji programu terapeutycznego podejmowane podczas tzw. dużych (planowych) społeczności (zaliczenia kontraktów i podstawowych funkcji, ubieganie się o prawa przewodnictwa, głosu i opieki) oraz wyjazdy na przepustki i zgody na odwiedziny powinny uzyskać wstępną akceptację zespołu terapeutycznego – należy je zgłaszać pisemnie i omawiać z dyżurującym terapeutą przed zebraniami zespołu.

10. Społeczność oraz poszczególni jej członkowie mają prawo zgłaszania na zebrania zespołu terapeutycznego swoich uwag i propozycji dotyczących ewentualnej zmiany zasad funkcjo-nowania społeczności, harmonogramu dnia, czy też rozwiązań programowych i regulaminowych.

11. Uczestników programu obowiązuje zakaz kontaktów z osobami  aktualnie używającymi narkotyków i substancji zastępczych (tzw. dopalaczy), a szczególnie wtedy, gdy znajdują się oni pod ich wpływem.

12. Członkowie społeczności mają prawo, a w wypadku podejrzeń – obowiązek wzajemnego sprawdzania się pod względem utrzymywania abstynencji niezależnie od stażu pobytu w Oś-rodku.

13. Za bezpieczeństwo mieszkańców domu związane z zachowywaniem trzeźwości odpowiada wybrana spośród członków społeczności ochrona Ośrodka. Odpowiada ona także za przestrzeganie Regulaminu Ośrodka.

14. Uczestników programu obowiązuje zakaz używania leków niezleconych przez lekarza oraz posiadania ich bez uzyskania na to zgody terapeuty.

15. W Ośrodku obowiązuje zasada nienadużywania herbaty i kawy. Oznacza to między innymi, że nie można ich używać przed śniadaniem i po ciszy nocnej.

16. Dostęp do komputera, internetu, gier elektronicznych może być indywidualnie ograniczany w wypadkach zagrożenia wzmocnieniem lub wywołaniem uzależnienia „czynnościowego” (innego niż chemiczne).

17. Papierosy można palić wyłącznie w wyznaczonym czasie i miejscach do tego przeznaczonych. Wykluczone jest palenie papierosów przed śniadaniem i podczas ciszy nocnej.

18. Każdy uczestnik programu wyraża zgodę na dobrowolne poddawanie się badaniom na obecność metabolitów substancji psychoaktywnych.

19. W Ośrodku obowiązuje zakaz rozmów o narkotykach, alkoholu oraz innych środkach i substancjach psychoaktywnych, a także o ich używaniu poza indywidualnymi i grupowymi zajęciami terapeutycznymi.

20. O przybyciu jakiejkolwiek osoby z zewnątrz należy niezwłocznie powiadomić dyżurującego terapeutę.

21. Członkowie społeczności przed wyjściem z Ośrodka i po powrocie mają obowiązek niezwłocznie zgłosić się do terapeuty. Są oni także zobligowani do wpisywania się do zeszytu wyjść zgodnie z odrębnymi ustaleniami.

22. Osoby przebywające poza Ośrodkiem i nieuczestniczące w zebraniach społeczności i zajęciach terapeutycznych powinny po powrocie zapoznać się z ich przebiegiem.

23. Uczestnicy programu zgadzają się na świadczenie – w ramach oddziaływań terapeutycznych – dobrowolnej pracy na rzecz Ośrodka.

24. Uczestnicy programu zobowiązani są do przestrzegania czystości i higienicznego trybu życia oraz do utrzymania porządku na terenie domu i posesji. Szczególnym obowiązkiem mieszkańców jest przeciwdziałanie ryzyku przeniesienia zakażenia HIV, HCV i innych chorób zakaźnych – wyklucza to między innymi przypadki celowych samookaleczeń.

25. W Ośrodku obowiązuje generalna zasada oszczędności, dotycząca między innymi żywności, światła, środków czystości oraz zasada poszanowania każdej własności – Ośrodka i prywatnej.

26. Za straty i zniszczenia materialne odpowiada finansowo ich sprawca. W przypadkach wątpliwych i niejednoznacznych decyzja o odpowiedzialności podejmowana jest podczas zebrania społeczności.

27. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności finansowej i nie odsyła na własny koszt rzeczy osobistych pozostawionych zarówno przez osoby wyjeżdżające przed ukończeniem programu terapeutycznego, jak i te, które program ukończyły.

28. Rzeczy osobiste pozostawione przez pacjentów opuszczających Ośrodek są zabezpieczane i przechowywane przez co najmniej 30 dni od chwili ukończenia pobytu. Ośrodek gwarantuje przy tym niezwłoczne odesłanie własności pacjenta na jego wyraźną prośbę pod wskazany adres na koszt zainteresowanego. Po upływie 30 dni Ośrodek daje sobie możliwość przekazania rzeczy osobistych byłych pacjentów do placówek pomocy społecznej.

29. Uczestnicy programu zobowiązani są do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu, planu dnia, a także umów i ustaleń społeczności oraz zespołu terapeutycznego. Zobowiązani są oni również do ich wzajemnego egzekwowania od siebie.

30. Każde naruszenie Regulaminu powinno zostać zgłoszone dyżurującemu terapeucie.

31. Decyzje o konsekwencjach wobec osób łamiących normy nie- obciążone rygorem opuszczenia Ośrodka zapadają podczas zebrań społeczności. Ich ciągłe, bądź szczególnie dotkliwe naruszanie również spowodować może rozwiązanie kontraktu i wypisanie z Ośrodka. Dotyczy to także udowodnionych przypadków kradzieży.

32. Konsekwencje nieprzestrzegania Programu i Regulaminu Oś-rodka oraz innych norm współżycia mają postać oddziaływań korygujących, czyli tzw. dociążeń, takich na przykład jak okresowy zakaz palenia, ćwiczenia fizyczne, zobligowanie do wykonania dodatkowych zadań,  utrata przywilejów, zmiana statusu na niższy, czasowe cofnięcie do niższego kontraktu. Dociążenia dotyczą między innymi takich zachowań, jak niewywiązywanie się z obowiązków i przyjętych funkcji, nierealizowanie zadań terapeutycznych, niezwracanie uwagi innym na ich zaniedbania lub wykroczenia, niesumienna praca, używanie przekleństw i innych wulgaryzmów, ordynarne i agresywne zachowanie, niepunktualność, nieprzyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza.

33. O zakończeniu dociążenia zainteresowany informuje grupę podczas spotkania wieczornego. W razie potrzeby powinno ono zostać szczegółowo omówione. Przyjmuje się przy tym, że nowo przybyły w ciągu pierwszego tygodnia pobytu w Ośrodku jest zwolniony z dociążeń. Nie dotyczy to jednak przypadków celowego wykorzystywania tej zasady.

34. Nagrody za wyjątkowo aktywne uczestnictwo w życiu społeczności mają postać  tzw. bonusów, czyli różnego rodzaju doraźnych przywilejów takich, jak na przykład przyznanie czasu wolnego lub dodatkowego wyjścia. Bonusy są przyznawane przez terapeutę indywidualnie lub na wniosek któregoś z członków społeczności.

35. Dyrektor Ośrodka ma prawo podjęcia ostatecznej decyzji we wszystkich sprawach dotyczących uczestników programu i funkcjonowania Ośrodka.

(maj 2017)