Prawa Pacjenta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Polsce prawa pacjenta wynikają z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowanych umów międzynarodowych i Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. Nr 52, poz.417 z późn. zm. oraz szeregu ustaw zwykłych.

W Polsce do najważniejszych praw pacjenta należą:

1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2. Prawo do świadczeń zdrowotnych
3. Prawo do opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego
4. Prawo do informacji
5. Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem
6. Prawo do wyrażenia zgody
7. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej
8. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
9. Prawo do poszanowania intymności i godności
10. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
11. Prawo do opieki duszpasterskiej
12. Prawo do umierania w spokoju i godności
13. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
14. Prawo pacjenta do dochodzenia swoich praw