Ośrodek Readaptacyjno - Rehabilitacyjny

Regulamin hospicjum

 1. Na terenie całego ośrodka obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zakaz form agresywnych zachowań.
 2. W przypadku przyjęcia na oddział pacjenta z grupy osób uzależnionych od środków psychoaktywnych Ośrodek zastrzega sobie możliwość sprawdzenia nowo przybyłej osoby – po uzyskaniu jej zgody – pod względem trzeźwości i ewentualnych prób wniesienia na teren Ośrodka zakazanych środków i substancji psychoaktywnych. Sprawdzeniu mogą podlegać także osobiste rzeczy przybyłego. Czynności te nie powinny jednak naruszać godności osoby podlegającej sprawdzeniu.
 3. Pacjenci przebywający na oddziale zobowiązani są do poszanowania sprzętu, z którego korzystają, do zachowania czystości w salach i dbania o higienę osobistą.
 4. Pacjenci proszeni są o zgłaszania się na posiłki do kuchni oddziałowej o wyznaczonych porach tj.:
  • Śniadanie - 8:15
  • Obiad - 13:00
  • Kolacja - 18:30
  Korzystanie z kuchenki oddziałowej poza posiłkami możliwe jest za zgodą personelu.
 5. Po posiłku należy zgłosić się do pielęgniarki po leki i ewentualne zabiegi.
 6. Cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 06:00. Na czas ciszy nocnej prosi się o wyłączanie telewizorów, telefonów komórkowych, odbiorników radiowych itp. Skrócenie ciszy nocnej jest możliwe każdorazowo za zgodą pielęgniarki dyżurnej.
 7. Z ćwiczeń rehabilitacyjnych na siłowni pacjenci mogą korzystać do godz. 20:00. Korzystanie z siłowni przez osoby odwiedzające możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu z Dyrekcją Ośrodka.
 8. Palenie papierosów dozwolone jest tylko w wyznaczonym miejscu i w ograniczonej ilości, w ścisłym uzgodnieniu z lekarzem lub pielęgniarką dyżurną.
 9. Zobowiązuje się pacjentów palących do sprzątnięcia po sobie miejsca wyznaczonego na palenie.
 10. Na salach chorych zabrania się korzystania z elektrycznych urządzeń gospodarczych: żelazka, grzałka, czajnik itp. Ewentualne korzystanie z tych urządzeń może się odbywać w wyznaczonych do tego miejscach.
 11. Każdorazowe wyjście z oddziału musi być zgłoszone pielęgniarce dyżurnej.
 12. Osoby przebywające czasowo poza terenem oddziału w chwili powrotu, w przypadkach budzących uzasadnione podejrzenie, wniosek personelu zostają poddani badaniom na obecność środków psychoaktywnych w organizmie oraz kontroli osobistej i kontroli rzeczy wnoszonych na teren oddziału, na co wyrażają zgodę potwierdzając podpisem treść regulaminu.
 13. Szczególnie uzasadnionych przypadkach ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów ośrodka Dyrektor może podjąć decyzję o czasowym lub całkowitym zakazie używania przez pacjenta telefonu komórkowego.
 14. Bieżące problemy związane z pobytem na oddziale każdorazowo należy zgłaszać pielęgniarce dyżurnej.
 15. Osoby odwiedzające pacjentów na oddziale zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem obowiązującym na oddziale.
 16. Bieżące skargi i wnioski należy zgłaszać pielęgniarce koordynującej i nadzorującej lub kierownikowi oddziału medycznego.