Ośrodek Readaptacyjno - Rehabilitacyjny

Oświadczenie o dostępności

Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.orr.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
– brak odpowiedniej struktury odnośników

 Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Igor Grzesiak, i.grzesiak@orr.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 227791043. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Oddział w Karczewie

Budynek Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego, ul. Anielin 2, 05-480 Karczew

Na teren Ośrodka można wjechać dwoma bramami od ulicy Hrabiego.

Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony recepcji wraz z podjazdem dla wózków oraz drugie wejście na oddział hospicyjny z rampą najazdową.  

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz 5 toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych na oddziale hospicyjnym.

Na terenie Ośrodka są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

Oddział w Piastowie

Budynek Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego, ul. Reymonta 27, 05-820 Piastów

Na teren Ośrodka można wjechać bramą główną lub wejściem dla pieszych od ulicy Reymonta.

Do budynku prowadzą 2 wejścia główne w tym jedno dostosowane do podjazdu wózkiem oraz drugie do którego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków i platformy przy schodowej.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Ośrodka są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.