Regulamin hostelu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin Hostelu Ośrodka

Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Anielinie

 

PRZYJĘCIE DO HOSTELU

1. O przyjęcie do Hostelu można się ubiegać po spełnieniu następujących warunków:

a)      ukończenie programu terapeutycznego w Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym, bądź przedstawienie skierowania z innego ośrodka rehabilitacyjnego (lub podobnego specjalistycznego zakładu ochrony zdrowia) wraz z pisemną opinią (rekomendacją),

b)      posiadanie dokumentacji osobistej (dowód osobisty i inne) oraz niezbędnej dokumentacji medycznej,

c)      uregulowana sytuacja pod względem ubezpieczenia zdrowotnego,

d)      przyjazd we wcześniej uzgodnionym terminie.

2. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor Ośrodka lub kierownik Oddziału.

 

POBYT W HOSTELU

Uczestnicy programu hostelowego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania następujących norm:

 

1. Utrzymywanie abstynencji od narkotyków, alkoholu oraz innych substancji zmieniających stan świadomości.

2. Powstrzymywanie się od jakichkolwiek form przemocy fizycznej.

Naruszenie tych zasad jest równoznaczne z rozwiązaniem kontraktu i wypisaniem z Hostelu, jeśli naruszenie to uniemożliwia, bądź w poważnym stopniu ogranicza skuteczne prowadzenie readaptacji osoby naruszającej zakaz lub innego uczestnika programu. 

Uczestników programu obowiązują poza tym następujące normy:

3. Pobyt w Hostelu związany jest z przyjęciem współodpowiedzialności za funkcjonowanie wszystkich jego mieszkańców oraz ze współpracą w tym zakresie z zespołem terapeutycznym Ośrodka.

4. Dotyczy to w szczególności utrzymania abstynencji narkotykowej i alkoholowej oraz od innych substancji psychoaktywnych. Oznacza to tyle, że każde podejrzenie co do czyjejś trzeźwości powinno zostać natychmiast wyjaśnione (np. poprzez konsultacje z innymi mieszkańcami hostelu lub sprawdzenie odruchu akomodacyjnego), a o ewentualnych wątpliwościach należy niezwłocznie powiadomić terapeutę.

5. Dyżurujący terapeuta zastrzega sobie prawo do zobligowania każdego uczestnika programu hostelowego do wykonania multitestu na obecność metabolitów substancji psychoaktywnych lub poddania się badaniu alkomatem.

 6. Uczestnicy programu hostelowego mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach i innych formach oddziaływania przewidzianych programem, bądź wprowadzonych przez zespół terapeutyczny. Osoby pracujące lub uczące się na zewnątrz mają możliwość uzyskania jednorazowych indywidualnych zwolnień z uczestnictwa w zajęciach.

 7. Wszystkie osoby spoza Ośrodka po przyjęciu do Hostelu są zobowiązane do podjęcia najdalej do końca pierwszego miesiąca pobytu pracy lub/i nauki. W wyjątkowych wypadkach – dotyczyć to może części rencistów – możliwe jest zaproponowanie i podjęcie (po zaakceptowaniu przez zespół terapeutyczny) innej formy aktywności (np. praca na rzecz Ośrodka, uczestnictwo w jego życiu, rozwijanie własnych zainteresowań). Odbywać się to powinno na zasadach określonych w programie terapeutycznym Ośrodka.

 8. Od uczestników programu hostelowego oczekuje się przyjęcia postawy godnej hostelowicza Ośrodka Readaptacyjno-Reha-bilitacyjnego. Dotyczy to między innymi stosowania się do ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia, właściwego zachowania, ubioru, czy też sposobu wysławiania się.

 9. W hostelu w godz. 23.00-7.00 obowiązuje cisza nocna.

 10. Przebywający w hostelu zobowiązani są do przestrzegania czystości, estetyki, higienicznego trybu życia oraz utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach indywidualnych i ogólnodostępnych.

 11. Szczególnym obowiązkiem mieszkańców jest dbanie o zdrowie własne oraz współmieszkańców, dotyczy to szczególnie zapobiegania ryzyku przeniesienia zakażenia HIV, HCV i innych chorób zakaźnych.

 12. W Hostelu obowiązuje zasada oszczędności (dotycząca np. światła, środków czystości i dbania o wyposażenie) oraz zasada poszanowania każdej własności – Ośrodka i prywatnej.

 13. Za straty i zniszczenia materialne odpowiada finansowo ich sprawca. W przypadkach niejednoznacznych decyzję o odpowiedzialności podejmuje kierownik Oddziału.

 14. Uczestnik programu hostelowego zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Ośrodka opłaty miesięcznej tytułem częściowego zwrotu kosztów poniesionych przez Ośrodek za jego pobyt oraz wyżywienie.

        Opłata ta może być dokonywana w dwóch do wyboru wersjach – z wyżywieniem i bez.

        Płatność za pobyt i wyżywienie odbywa się z góry do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Decyzję o indywidualnej zmianie terminu płatności podejmuje kierownik Oddziału.

       Osoby nowo przyjęte zobowiązane są do wniesienia opłaty, o której mowa wyżej, z góry za pierwszy miesiąc pobytu.

 15. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności finansowej za ewentualne zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych przez osoby rezygnujące z uczestnictwa w programie.

 16. Pracownicy merytoryczni Ośrodka w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia mieszkańców mają prawo wejścia do pokojów hostelowych niezależnie od pory dnia i nocy.

 17. Na wszystkie wyjścia, bądź przepustki związane z zamiarem pozostania na noc poza Hostelem należy uzyskać zgodę terapeuty. Zgodę taką należy także uzyskać na wszystkie wyjścia poza teren Ośrodka po godz. 23.00.

 18. Uczestnicy programu przebywający poza Ośrodkiem, po powrocie mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się do terapeuty.

 19. Na przyjęcie gości w każdym przypadku należy uzyskać zgodę terapeuty dyżurującego.

 20. Gości obowiązują takie same normy, jak mieszkańców hostelu, przy czym moralną i finansową odpowiedzialność za ich pobyt ponosi osoba zapraszająca.

 21. Goście, którzy przybyli do Ośrodka po raz pierwszy, mogą wejść na piętro hostelowe jedynie w towarzystwie osób zapraszających.

 22. Palenie papierosów możliwe jest wyłącznie w miejscach do te-go wyznaczonych.

 23. Wobec osób naruszających te postanowienia regulaminu, które nie są obłożone rygorem usunięcia z Hostelu, znajduje zastosowanie system punktacji karnej. Zgromadzenie w ciągu kolejnych trzech miesięcy pobytu pięciu punktów karnych jest równoznaczne z rozwiązaniem kontraktu i opuszczeniem Hostelu.

 24. Uczestnicy programu hostelowego mają możliwość uzyskania tzw. bonusów, zmniejszających ilość otrzymanych punktów karnych. Bonusy są przyznawane indywidualnie przez terapeutę jako nagrody za wyjątkowo aktywne uczestnictwo w życiu Hostelu i Ośrodka.

 25. Pobyt w Hostelu odbywa się przy poszanowaniu praw pacjenta oraz w sposób zgodny ze standardami dobrej praktyki w opiece i leczeniu pacjentów uzależnionych od narkotyków w placówkach stacjonarnych, przyjętymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Odbywa się on także w sposób zgodny z innymi aktami prawnymi regulującymi udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjentom uzależnionym.

Szczególnym gwarantem przestrzegania tych praw i standardów jest zespół terapeutyczny Ośrodka, którego członkowie dobrowolnie zobowiązali się do przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień.     

 26. Dyrektor Ośrodka ma prawo podjęcia ostatecznej decyzji we wszystkich sprawach dotyczących uczestników programu i funkcjonowania Ośrodka.

 

     (wrzesień 2021)