Regulamin Oddziałów Terapeutycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin Oddziałów Terapeutycznych

Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego

 

PRZYJĘCIE DO OŚRODKA

1. Ubieganie się o przyjęcie do Ośrodka jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

  • uzyskanie w poradni, oddziale lub ośrodku diagnozy uzależnienia, sporządzonej przez uprawnionego specjalistę (np. psychiatrę lub psychoterapeutę);
  • telefoniczne wpisanie się na listę przyjęć – zgłoszenia są przyjmowane bezpośrednio od osoby zainteresowanej, w przypadku pojawienia się niejasności, zgłoszenie wymaga potwierdzenia przez lekarza, terapeutę lub inną osobę zajmującą się specjalistycznie uzależnieniami;
  • przy stwierdzonym zespole abstynencyjnym – wcześniejsze odbycie detoksykacji,
  • uregulowana sytuacja pod względem ubezpieczenia zdrowotnego,
  • stan zdrowia niewykluczający pracy i codziennego funkcjonowania w sposób indywidualnie dostosowany do możliwości chorego,
  • wykonanie na własny koszt i dostarczenie wyników badań (sprzed co najwyżej roku) umożliwiających pracę z żywnością (w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella);
  • przybycie w ustalonym terminie, o określonej godzinie, w stanie pełnej abstynencji od narkotyków, alkoholu oraz innych substancji zmieniających stan świadomości.

2. Ośrodek zastrzega sobie możliwość sprawdzenia nowo przybyłej osoby – po uzyskaniu jej zgody – pod względem trzeźwości i ewentualnych prób wniesienia na teren Ośrodka niedozwolonych substancji psychoaktywnych. Sprawdzeniu mogą podlegać także osobiste rzeczy przybyłego. Czynności te nie mogą jednak naruszać godności i innych praw osoby podlegającej sprawdzeniu.

3. Kandydat do przyjęcia przedstawia podczas rozmowy wstępnej z lekarzem oraz terapeutą dyżurującym następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport, prawo jazdy),
  • skierowanie do Ośrodka,
  • posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą dotychczasowe-go leczenia, (np. kartę informacyjną z ostatniego leczenia szpitalnego) oraz poświadczającą ew. konieczność przyjmowania leków (Ośrodek oczekuje przywiezienia ze sobą zapasu leków na co najmniej 2 tygodnie),
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowot-nego (o ile pojawi się taka potrzeba).

W rozmowie tej uczestniczą – za zgodą kandydata do przyjęcia – osoby mu towarzyszące (rodzina, bliscy).

4. Decyzja o przyjęciu do Ośrodka zapada podczas zebrania społeczności (tzw. społeczności przyjęciowej). Uczestniczący w zebraniu terapeuta uwzględnia opinie pacjentów, ostateczna decyzja o przyjęciu należy jednak do niego, on też za nią odpowiada.

5. W trakcie społeczności przyjęciowej nowo przyjęta osoba otrzymuje przewodnika wprowadzającego go podczas  pierwszego miesiąca pobytu w życie domu oraz zapoznającego z normami współuczestniczenia w terapii zawartymi w programie i regulaminie oraz z innymi zasadami współżycia.

6. Nowo przyjęty członek społeczności podpisuje oświadczenie o zgodzie na pobyt, leczenie i rehabilitację, zobowiązanie do przestrzegania regulaminu i programu terapeutycznego oraz akceptację  ograniczeń praw pacjenta, które – ze względu na skuteczność procesu terapii – zostały zawarte w regulaminie i programie Ośrodka.

7. Nowo przyjęty podpisuje kontrakt na pierwszy miesiąc pobytu.

8. Nowo przyjęty przekazuje do depozytu posiadane pieniądze oraz wartościowe przedmioty. Odbywa się to komisyjnie, zgodnie z odrębnymi ustaleniami. 

9. Ośrodek nie zapewnia, ale i nie wyklucza, powtórnego przyjęcia osoby, która wyjechała nie ukończywszy terapii. Nie może to nastąpić wcześniej, niż po 6 miesiącach od dnia opuszczenia Ośrodka. Decyzje o powtórnym przyjęciu są podejmowane indywidualnie podczas zebrań zespołu terapeutycznego.

 

POBYT W OŚRODKU

Przyjęci do Ośrodka – po zawarciu odpowiedniego kontraktu – stają się uczestnikami programu terapeutycznego. Tworzą oni rodzaj wspólnoty i są zobowiązani do przestrzegania następujących norm i zasad współżycia:

1. Utrzymywanie abstynencji od narkotyków, alkoholu oraz innych substancji zmieniających stan świadomości.

2. Zakaz stosowania przemocy i grożenia nią.

3. Nieuprawianie hazardu i nieuczestniczenie w grach internetowych.

4. Utrzymywanie abstynencji seksualnej między uczestnikami programu.

5. Obowiązek udziału we wszystkich zajęciach terapeutycznych i innych formach oddziaływania przewidywanych programem, bądź wprowadzonych przez zespół terapeutyczny. Dotyczy to także realizacji indywidualnych zadań terapeutycznych.

Naruszenie tych zasad jest równoznaczne z rozwiązaniem kontraktu i wypisaniem z Ośrodka wyłącznie wówczas, gdy naruszenie to uniemożliwia, bądź w poważnym stopniu ogranicza skuteczne prowadzenie terapii osoby naruszającej zakaz lub innego uczestnika programu. 

Uczestników programu obowiązują poza tym następujące normy i zasady:

6. Decyzje w sprawach istotnych dla grupy lub poszczególnych jej członków podejmowane podczas zebrań społeczności zapadają większością głosów osób uprawnionych do głosowania. Zebrania społeczności mogą odbywać się wyłącznie wówczas, gdy uczestniczy w nich co najmniej jeden terapeuta.

7. Dyżurujący terapeuta ma wobec każdej decyzji prawo „veta”, co oznacza, że może ją zawiesić poprzez sprzeciw. Ostateczną decyzję w takich wypadkach podejmuje kierownik Oddziału.

8. Wszystkie decyzje dotyczące niezaliczenia kontraktu oraz nieplanowego wypisu (rozwiązania kontraktu przed ukończeniem terapii) wymagają zatwierdzenia przez kierownika Oddziału.

9. Prawo do zwołania zebrania społeczności ma każdy jej członek bez względu na staż pobytu. Może do tego dojść wyłącznie po uzyskaniu zgody terapeuty.

10. Wszystkie ważniejsze decyzje dotyczące realizacji programu terapeutycznego podejmowane podczas tzw. planowych społeczności (zaliczenia kontraktów i podstawowych funkcji, ubieganie się o prawa przewodnictwa, głosu i opieki) oraz dotyczące wyjazdów na pierwsze przepustki i zgód na odwiedziny powinny uzyskać wstępną akceptację zespołu terapeutycznego – należy je zgłaszać pisemnie i omawiać z terapeutą prowadzącym (lub - gdy jest to niemożliwe –  z terapeutą dyżurującym) przed zebraniem zespołu.

11. Uczestników programu obowiązuje zasada poufności dotycząca nieprzekazywania poza Ośrodkiem informacji o pacjentach w sposób umożliwiający ich identyfikację. Odnosi się to zwłaszcza do tzw. danych wrażliwych (osobowych oraz prywatnych i intymnych – poruszanych w ramach prowadzonej terapii).

12. Społeczność oraz poszczególni jej członkowie mają prawo zgłaszania na zebrania zespołu terapeutycznego swoich uwag i propozycji dotyczących ewentualnej zmiany zasad funkcjonowania społeczności, harmonogramu dnia, czy też rozwiązań programowych i regulaminowych.

13. Uczestników programu obowiązuje zakaz kontaktów z osobami znajdującymi się pod wpływem  narkotyków, alkoholu oraz środków zastępczych  (tzw. dopalaczy).

 14.  O każdym przypadku naruszenia zasady utrzymywania abstynencji od substancji psychoaktywnych natychmiast powinien zostać powiadomiony dyżurujący terapeuta. Dotyczy to także wszystkich przypadków podejrzenia o naruszenie abstynencji.

 15. W celu zapewnienia mieszkańcom domu bezpieczeństwa związanego z zachowaniem trzeźwości terapeuci współpracują z wybraną spośród członków społeczności ochroną Ośrodka. Ochrona wspomaga terapeutów także w egzekwowaniu zasad regulaminu i innych ustaleń.

 16.  Uczestników programu obowiązuje zakaz używania leków, a także ich posiadania bez zgody personelu medycznego.

 17. W Ośrodku obowiązuje zasada nienadużywania herbaty i kawy. Oznacza to między innymi, że nie można używać kawy oraz yerba mate przed śniadaniem i po ciszy nocnej. 

 18.  Dostęp do komputera i internetu może być indywidualnie ograniczany w wypadkach zagrożenia wzmocnieniem lub wywołaniem zaburzeń behawioralnych (tzw. uzależnienia behawioralnego).

 19. Palenie papierosów (także elektronicznych) dopuszczalne jest wyłącznie w wyznaczonym czasie i miejscach do tego przeznaczonych. Wykluczone jest palenie papierosów przed posiłkiem porannym i podczas ciszy nocnej.

 20. Każdy uczestnik programu wyraża zgodę na poddawanie się podczas pobytu w Ośrodku badaniom na obecność metabolitów narkotyków, alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

 21.  W Ośrodku obowiązuje zakaz rozmów o narkotykach, alkoholu oraz innych substancjach psychoaktywnych, a także o ich używaniu poza indywidualnymi i grupowymi zajęciami terapeutycznymi.

 22. O przybyciu jakiejkolwiek osoby z zewnątrz należy niezwłocznie powiadomić dyżurującego terapeutę.

 23. Członkowie społeczności przed wyjściem z Ośrodka i po powrocie mają obowiązek zgłoszenia się do terapeuty. Są oni także zobligowani do wpisywania się do zeszytu wyjść zgodnie z odrębnymi ustaleniami.

 24. Osoby przebywające poza Ośrodkiem i nieuczestniczące w zebraniach społeczności i zajęciach terapeutycznych powinny po powrocie zapoznać się z ich przebiegiem.

 25. Uczestnicy programu zgadzają się na świadczenie dobrowolnej pracy na rzecz własną, to znaczy na rzecz społeczności rozumianej jako grupa pacjentów przebywających w Ośrodku. Praca ta – mimo jej najczęściej gospodarczego charakteru – jest podporządkowana celom terapeutycznym. Jest ona zorientowana na uzyskiwanie umiejętności samoobsługowych, zawodowych i społecznych niezbędnych w procesie zdrowienia. Praca stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Jest ona stosowana w sposób zrównoważony jako jeden z elementów terapii, a nie jej dominująca część.

 26. Uczestnicy programu zgadzają się także na udział w prowadzonych w ramach terapii działaniach wolontaryjnych. Działania te zmierzają do  uwrażliwienia społecznego ich uczestników, a także do realizacji tych celów terapii, które dotyczą przyjęcia odpowiedzialności za skutki dotychczasowego sposobu  życia. Są to niedochodowe działania na rzecz osób i środowisk chorych, marginalizowanych lub wykluczonych społecznie ze względu na m. in.  sytuację materialną, wiek, płeć, rasę, orientację seksualną.

 27.   Uczestnicy programu zobowiązani są do przestrzegania czystości i higienicznego trybu życia oraz do utrzymania porządku na terenie domu i posesji. Szczególnym obowiązkiem mieszkańców jest przeciwdziałanie ryzyku przeniesienia zakażenia HIV, HCV i innych chorób zakaźnych – wyklucza to między innymi przypadki celowych samookaleczeń.

 28. W Ośrodku obowiązuje generalna zasada oszczędności, dotycząca między innymi żywności, światła, środków czystości oraz zasada poszanowania każdej własności – Ośrodka i prywatnej.

 29.  Za straty i zniszczenia materialne odpowiada finansowo ich sprawca. W przypadkach wątpliwych i niejednoznacznych decyzja o odpowiedzialności podejmowana jest podczas zebrania społeczności. Wchodzi ona w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez kierownika Oddziału.

 30.  Ośrodek nie bierze odpowiedzialności finansowej i nie odsyła na własny koszt rzeczy osobistych pozostawionych zarówno przez osoby wyjeżdżające przed ukończeniem programu terapeutycznego, jak i te, które program ukończyły.

 31. Rzeczy osobiste pozostawione przez pacjentów opuszczających Ośrodek są zabezpieczane i przechowywane przez co najmniej 30 dni od chwili ukończenia pobytu. Ośrodek gwarantuje przy tym niezwłoczne odesłanie własności pacjenta na jego wyraźną prośbę pod wskazany adres na koszt zainteresowanego.

Po upływie 30 dni Ośrodek – ze względu na ograniczone możliwości przechowywania i magazynowania – daje sobie możliwość przekazania rzeczy osobistych byłych pacjentów osobom potrzebującym.

 32. Uczestnicy programu zobowiązani są do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu, planu dnia, a także umów i ustaleń społeczności oraz zespołu terapeutycznego. Zobowiązani są oni również do wzajemnej kontroli, egzekwowania ich we współpracy z terapeutami.

 33. Każde naruszenie regulaminu powinno zostać zgłoszone dyżurującemu terapeucie. 

 34. Decyzje o odpowiedzialności osób łamiących normy nieobciążone rygorem opuszczenia Ośrodka zapadają podczas zebrań społeczności. Ich ciągłe, bądź szczególnie dotkliwe naruszanie również spowodować może rozwiązanie kontraktu i wypisanie z Ośrodka. Dotyczy to także udowodnionych przypadków kradzieży.

 35. W Ośrodku obowiązuje system oddziaływań korygujących zachowania i postawy nieakceptowane oraz wzmacniających zachowania i postawy pożądane. System ten ma charakter punktowy, wynika z potrzeby monitorowania i oceny postępów w poszczególnych sferach funkcjonowania w Ośrodku, wiąże się z wyznaczaniem dodatkowych zadań terapeutycznych, a także warunkuje zaliczenie poszczególnych kontraktów opisanych w programie Ośrodka.  

 36. Pobyt w Ośrodku odbywa się przy poszanowaniu praw pacjenta oraz w sposób zgodny ze standardami dobrej praktyki w opiece i leczeniu osób uzależnionych od narkotyków w placówkach stacjonarnych, przyjętymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Odbywa się on także w sposób zgodny z innymi aktami prawnymi regulującymi udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjentom uzależnionym

Szczególnym gwarantem przestrzegania tych praw i standardów jest zespół terapeutyczny Ośrodka, którego członkowie dobrowolnie zobowiązali się do przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień.      

 37.  Dyrektor Ośrodka ma prawo podjęcia ostatecznej decyzji we wszystkich sprawach dotyczących uczestników programu i funkcjonowania Ośrodka.

(wrzesień 2021)