RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny Ministerstwa Zdrowia z siedzibą w Karczewie, ul. Anielin 2, 05-480 Karczew.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: biuro@icdo.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z następujących danych kontaktowych: Inspektor Ochrony Danych - Michał Rytel, kontakt e-mail: biuro@icdo.pl.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szczególności w celach prowadzenia działalności leczniczej, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej
i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także w celach profilaktyki zdrowotnej, realizacji obowiązków związanych z medycyną pracy, archiwalnych, naukowych, statystycznych, podatkowych, rozliczeniowych z innymi, uprawnionymi podmiotami, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz w ewentualnych celach marketingowych, w zakresie udzielonej zgody.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, e, f RODO w związku ze spełnieniem warunków zawartych w art. 9 ust. 2 lit. a, c, g, h RODO, w związku
z przepisami krajowymi, w szczególności: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające w realizacji zadań Administratora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków ciążących na Administratorze. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne i nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób bezpośrednio zainteresowanych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres:

a)      dokumentacja medyczna – 20 lat;

b)      dokumentacja medyczna, w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia oraz zawierającą dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat;

c)       zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta – 10 lat;

d)      skierowania na badania lub zlecenia lekarza, na podstawie których udzielono świadczenia medycznego – 5 lat; na podstawie których nie udzielono świadczenia medycznego z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – 2 lata;

oraz na podstawie odrębnych przepisów:

a)      dane osobowe przetwarzane w pozostałych celach, przez okres od 1 do 6 lat;

b)      dane osobowe w zakresie udzielonej zgody, do chwili usunięcia danych na wniosek osoby, której dane dotyczą lub wygaśnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji tj. profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

-      żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

-      żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

-      żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

-      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

-      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

-      przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

-      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Autor: IODO