Polityka prywatności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny, Ministerstwa Zdrowia z siedzibą  w Karczewie przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane, ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny, Ministerstwa Zdrowia z siedzibą w Karczewie.
 • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Readaptacyjno – Rehabilitacyjny, ul. Anielin 2, 05-480 Karczew.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny, Ministerstwa Zdrowia z siedzibą w Karczewie lub drogą e-mailową pod adresem: iod@orr.gov.pl
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
   o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)      żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2)      żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3)      żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

4)      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

6)      przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

7)      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Readaptacyjno – Rehabilitacyjny, ul. Anielin 2, 05-480 Karczew.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.


Pozdrawiamy, 25 maja 2018 roku